princípy práce

K základným princípom psychoterapie orientovanej na telo patria:

N a č ú v a n i e   t e l u //  Prostredníctvom tela sme nepretržite informovaní o vlastnom prežívaní a vonkajšom dianí v prítomnosti; na rozdiel od myšlienok, ktoré smerujú zväčša do minulosti či budúcnosti. Moja práca je ponukou nasledovať to, čo Je teraz. Tým budujeme balans medzi minulým a budúcim v bezprostrednosti aktuálneho zážitku. Telo je prítomné v každej chvíli. Prechádzanie vrstvami času (vtedy – teraz – potom), a priestoru (vnútorný – vonkajší), uvedomujúc si pohyb tela podporuje jasnosť vlastného zážitku. V práci teda podporujem načúvanie vnútornému a vonkajšiemu priestoru tela, uvedomovanie si ako načúvame a o čom nás to informuje.

T v o r e n i e //  Tvoriť, v podstate slova, znamená „činiť, aby niečo vyrástlo“. Prostredníctvom pohybu a slov tvoríme, vyjadrujeme sa neustále, a preto často krát automaticky, samočinne/podvedome/nevedome. Telo však obsahuje v každej chvíli konkrétne informácie o nás samých, o našich zámeroch (Smer, Tvar, Rýchlosť, Rytmus, Dynamika, atď.). Čokoľvek vytvárame, telo je v každej chvíli plne aktívne; dokážeme tvoriť len prostredníctvom tela. V práci sa citlivo zameriavam na zvedomovanie toho, ako vytvárame vlastný pohyb a ako to prežívame.

V spôsoboch tvorenia vlastného (hmatateľného či nehmatateľného) materiálu sa nachádza bohatá informácia o nás samých. Mojou prácou je intenzívne podporovanie človeka v prehĺbení tohto telesného vedomia a vedenia. To vedie k prehĺbeniu poznania seba samého.

V z ť a h //  Pohyb niekde začína a končí – je teda základom vytvárania vzťahu. V procese tvorenia pohybu (slov, vzťahov, zvykov, …) tkvie pre každého z nás identický spôsob vytvárania vzťahu – spôsob kompozície. Spôsob akým pracujem môže odhaliť o tom, ako vytvárame vzťahy na základe ich primárnych foriem – vzťah k telu, k priestoru, k času – sú korešpondenciami vzťahu človeka k človeku.

I n t u í c i a //  Časom, v procese práce dospievame k jednej z podstát – povoleniu pohybu tak, ako sa vynára v každej chvíli. Ide o intenzívne nasledovanie vlastnej intuície, v ktorom je intuícia vedená konkrétnosťou a aktuálnosťou tela a naopak in-formuje neustále meniace sa telo.